top of page

3) Kritika a slabiny v metodice CRI

 

Ačkoli je hodnota CRI zejména laickou veřejností často vnímána jako naprosto univerzální a rozhodující ukazatel pro "kvalitu" světla, je nutno uvést že standardní metodika pro určení CRI je závislá jednak na několika technických faktorech a také na několika teoretických předpokladech použitých pro získání dílčích číselných hodnot, což v konečném důsledku v praxi znamená, že tato metodika neposkytuje pro různé typy světelných zdrojů stejně vypovídající výsledky.

Podobně nedokonalá je i výpovědní hodnota ohledně konkrétních reprodukovaných barev, protože kontrolní sada pro stanovení CRI obsahuje jen velmi malý počet měřených vzorků a pro ucelenější hodnocení celého spektra viditelných barev by zřejmě bylo nutné výrazné, až několikanásobné, navýšení jejich počtu.

 

Původní metodika pro určení indexu CRI vznikla v 60. letech 20. století - oficiálně publikovala CIE v roce 1965 - a v souvislosti s dynamikou technického rozvoje v následujících letech byla průběžně kritizována za metodické nedostatky. Návazně na tuto kritiku docházelo k návrhům na revizi původních postupů CRI a nejvýznamnější změnu přinesla metodika připravená odborníky v 90. letech, označená zkratkou "R96a" (narozdíl od značení původní metody Ra).

 

Nedokonalosti a nejednoznačnost v dosavadní metodice pro CRI (do roku 2012) se potenciálně mohou projevit výrazněji s klesající hodnotou indexu a proto se tímto problémem nemusíme příliš zabývat pokud pracujeme se zdroji dosahujících CRI nad 90.

 

 

CRI nestačí na LED?

 

Po roce 2005 je možné zaznamenat zvyšující se výskyt

kritických debat na adresu používání klasických metod pro

CRI u moderních světelných zdrojů na bázi LED (Light Emitting

Diode).

Za zásadní pro vývoj v těchto otázkách lze považovat

oficiální zprávu CIE z roku 2007, která reaguje na praktické

výzkumy uznávaných subjektů ohledně nekorespondujících

vztahů mezi korektně získanými hodnotami CRI u LED

zdrojů a vizuálním hodnocením reálnými pozorovateli.

V návaznosti na tento dokument CIE se objevují i další

oficiální vyjádření respektovaných institucí, které ve svých

dokumentech varují na značně pochybné výsledky u hodnot

CRI pro moderní zdroje světla na bázi diod LED

a proto případně vyzývají dočasně omezit využívání dosavadní

metodiky CRI pro hodnocení těchto LED-zdrojů

dokud nebude připravena nějaká revize či zcela nová metodika

pro jejich hodnocení ohledně kvality bílého světla.

 

Jedním z důvodů proč se situace v souvislosti s LED

zdroji dostala až do stádia, kdy se nedoporučuje používat

běžné indexy Ra pro hodnocení jejich světla je skutečnost,

že jsou tyto zdroje hodnotami CRI v praxi často “poškozovány”

na své pověsti a obchodních výsledcích, protože

podrobné výzkumy s reálnými lidmi jasně prokazují znatelně

vyšší kvalitu světla pro vnímání barev než vyjadřuje

CRI dle stávající metodiky.

 

 

/ pozn: problém s nevhodností CRI pro LED se týká téměř výhradně zdrojů s nižším výsledným CRI <90 /

 

 

 

pro FawooTech CZ s.r.o zpracoval Ing.Radim Václavíček,

Praha 7/2012

© 2012 FAWOO TECH CZ s.r.o.

bottom of page