top of page

5) Druhy závěrů nevýbušných svítidel a jiných zařízení

 

 

Konstrukce svítidel do prostředí s nebezpečím výbuchu nabízí několik způsobů řešení ochrany.

 

 

Pevný závěr „d“ (flameproof enclosure „d“) ČSN EN 60 079-1

Druh ochrany, u kterého jsou části schopné vznítit výbušnou plynnou atmosféru umístěny uvnitř závěru; tento závěr při explozi výbušné směsi uvnitř závěru vydrží výbuchový tlak a zabrání přenesení výbuchu do výbušné plynně atmosféry v okolí závěru.

 

 

 

Zajištěné provedení „e“ (increased safety „e“) ČSN EN 60 079-7

Typ ochrany proti výbuchu pro elektrická zařízení, u kterého je použito dodatečných opatření, která vytváří zvýšenou bezpečnost proti nedovolenému zvýšení teploty a vzniku jisker a oblouků za normálního provozu nebo za stanovených abnormálních podmínek.

 

 

 

Jiskrová bezpečnost „i“ (intrinsic safety „i“) ČSN EN 60 079-11

Typ ochrany založený na omezení elektrické energie uvnitř zařízení a v propojovacím vedení, vystavenému výbušné atmosféře, na úroveň nižší, než je hodnota schopná způsobit iniciaci jiskřením nebo tepelnými účinky.

 

Pozn. Z důvodu metody, jakou je dosažen jiskrová bezpečnost, je nutné zajistit, aby nejenom elektrické zařízení vystavené výbušné atmosféře, ale také ostatní elektrická zařízení, se kterými je jiskrově bezpečné zařízení propojeno, bylo vhodně konstruováno.

 

 

 

Ochrana vnitřním přetlakem „p“ (pressurisation „p“) ČSN EN 60 079-2

Technika, která brání vznikání vnější atmosféry do závěru pomocí udržování ochranného plynu uvnitř závěru na tlaku vyšším než je v okolní atmosféře.

Pozn. Závěr s vnitřním přetlakem má vyhovovat podle IEC 60079-2, pro typ „px“, „py“ nebo „pz“.

 

 

 

Typ ochrany proti výbuchu „n“ (type of protection „n“) EN 60 079-15

Typ ochrany elektrického zařízení, který při normálním provozu a určitých stanovených abnormálních podmínkách zajišťuje, že zařízení není schopno vznítit okolní výbušnou atmosféru. Tento typ ochrany počítá pouze s běžnými provozními stavy, nikoli s poruchovými, je to pouze nižší typ ochrany.

 

Pozn.1 – Typy ochrany mají vyhovovat požadavkům IEC 60075-15 pro „nA“, „nC“ nebo „nR“.

Pozn.2 – Navíc mají požadavky normy pro tato zařízení zajistit, aby vznik poruchy schopné způsobit vznícení byl nepravděpodobný.

Pozn.3 – Příkladem abnormálních podmínek je svítidlo s poškozenou žárovkou.

 

 

 

Olejový závěr „o“ (oil immersion „o“) ČSN EN 60 079-6

Typ ochrany proti výbuchu, u kterého je elektrické zařízení nebo část elektrického zařízení ponořeno v ochranné kapalině takovým způsobem, že výbušná atmosféra, která může vzniknout nad kapalinou nebo mimo závěr, nemůže být vznícena.

 

 

 

Pískový závěr „q“ (powder filling „q“) ČSN EN 60 079-5

Typ ochrany, při kterém jsou části schopné vznítit výbušnou plynnou atmosféru pevně uchyceny v závěru a úplně obklopeny plnícím materiálem tak, aby bylo zabráněno vznícení vnější výbušné atmosféry.

 

Pozn. Typ ochrany nemusí zabránit vnikání okolní výbušné plynné atmosféry do zařízení a součástí a jejímu vznícení obvody. Avšak vlivem malého volného objemu uvnitř plnicího materiálu a ochlazení plamene při jeho šíření přes plnicí materiál je zabráněno výbuchu vnější atmosféry.

 

 

 

Zalití zalévací hmotou (hermetizovaný závěr) „m“ (encapsulation „m“) ČSN EN 60 079-18

Typ ochrany proti výbuchu, u kterého jsou části schopné jiskřením nebo teplotou způsobit vznícení výbušné atmosféry uzavřeny v zalévací hmotě tak, aby nemohly za provozních a instalačních podmínek vznítit výbušnou atmosféru.

 

Pozn. Zalití zalévací hmotou má vyhovovat požadavkům IEC 60075-18 pro „ma“, „mb“ nebo „mc“.

 

 

 

Speciální závěr „s“ (special enclosure „s“)

Specifická ochrana v rámci národních norem zahraničních výrobců. Typ ochrany, který v provozních podmínkách vyhoví konstrukčním a testovacím zkouškám daných certifikačním úřadem, tak aby byl

bezpečný v prostoru s nebezpečím výbuchu.

 

 

 

Ochrana proti vznícení prachu typu „tD“ (dust ignition protection type „tD“)

Typ ochrany, kdy jsou všechna elektrická zařízení chráněná závěrem, který zabrání vznícení vrstvy nebo oblaku prachu.

 

 

 

Podrobnosti dle ČSN EN 60079

Všechna práva vyhrazena! Publikováno s laskavým svolením společnosti IRIS ELEKTRO s.r.o., 736 01 Havířov vydavatelem publikace Soubor nových elektrotechnických českých Ex norem.© 2015 FAWOO TECH CZ s.r.o.

 

bottom of page