top of page

Proč zvolit LED osvětlení od LED4industry?

 

Certifikace s nejvyšší třídou ochrany

 

 

ATEX

ATEX je běžně používaným označením pro nařízení Evropské Unie upravující požadavky na vybavení a klasifikaci prostorů s nebezpečím výbuchu. Název je odvozen od francouzského "atmosphère explosible". Primárním účelem této směrnice je zajistit bezpečnost a zdraví pracovníků vstupujících do kontaktu s prostředím s nebezpečím výbuchu. ATEX odkazuje na dvě samostatné, ale související směrnice evropské unie. Směrnici 94/9 / EC týkající se zařízení (zabývající se výrobou a prodejem Ex vybavení) a Směrnici 1999/92/EC týkající se samotného používání těchto zařízení (zabývá se klasifikací nebezpečných oblastí, správnou volbou Ex zařízení, jejich instalací, kontrolou a údržbou).

 

 

 

IECEx

IECEx je označení mezinárodního certifikačního procesu elektrického zařízení používaného v oblastech s nebezpečím výbuchu. Definuje systém klasifikace prostředí s potenciálně výbušnou atmosférou tvořenou plyny, prachy. Hlavním cílem mezinárodní elektrotechnické komise (IEC) je prostřednictví IECEx standardů dosáhnout harmonizace trhu s elektrickým zařízením určeným pro oblasti s nebezpečím výbuchu.

 

 

 

INMETRO

Institut pro metrologii, standardizaci a průmyslovou jakost je brazilský vládní orgán odpovědný za provádění měření, aplikaci standardů bezpečnosti a jakosti pro elektrické a elektronické výrobky. Zastřešuje činnost akreditačních, kontrolních, zkušebních a certifikačních orgánů v zemi.

 

 

 

UL

UL (Underwriters Laboratories) je globální nezávislá vědecká organizace s více než stoletou tradicí v oblasti zkoumání bezpečnosti přístrojů a elektrických zařízení. Testuje a hodnotí shodu výrobků a jejich součástí, materiálů a systémů proti specifickým požadavkům. Činnost společnosti vede ke zvýšení bezpečnosti pracovníků a majetku a zvýšení bezpečnosti životního a pracovního prostředí všech. Je jedním z OSHA (Occupational Safety and Health Administration) schválenou zkušební laboratoří.

 

 

 

NEMA 4X

Kryty certifikované NEMA 4X jsou obvykle vyrobeny z nerezové oceli nebo plastu. Jsou používány v náročných průmyslových podmínkách, v aplikacích, kde se předpokládá používání chemicky agresivních látek s korozními účinky jako žíravé čističe apod. Aplikace zahrnují potravinářský průmysl a zpracování masa, kde se počítá s celkovým oplachem a čištěním dezinfekčními prostředky, petrochemický a ropný průmysl.

NEMA 4X využijete, když potřebujete ochranu před nejagresivnějším typem prostředí.

 

 

 

ABS

American Bureau of Shipping (ABS) je klasifikační společnost, která pomáhá zajistit bezpečný život, majetek a přírodní prostředí, zejména prostřednictvím rozvoje a ověřování norem pro navrhování, výstavbu a provozní údržbu zařízení souvisejících zejména s námořní technikou. ABS posuzuje námořní stavby, lodě a zařízení používané v těchto oblastech.

 

 

 

RoHS

Zkratka RoHS (Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment) vychází ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8.června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Zakázané látky – úplné znění Směrnice evropské komise ze dne 31.března 2015. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32015L0863

 

 

 

KOSHA

Korejská agentura pro bezpečnost a zdraví (Korean Occupational Safety and Health Agency (KOSHA)) si klade za cíl přispět k národnímu hospodářství udržováním a zlepšováním bezpečnosti a podmínek ochrany zdraví na pracovišti prostřednictvím efektivních realizací projektů, například podporou výzkumu a vývoje, podporou technologií zabraňující průmyslovým haváriím, poskytováním technické pomoci a školení o bezpečnosti práce a zdraví a prováděním inspekcí na nebezpečných zařízeních a vybaveních.

 


 

IP66/67

Zkratka IP66 označuje stupeň krytí zařízení a vyjadřuje třídu ochrany zařízení proti vniknutí cizorodých látek, vůči působení faktorů životního prostředí jako je prach, voda či části lidského těla. Stupeň ochrany tak určuje, jaké částice mohou přijít do přímého kontaktu s elektrickým napětím daného zařízení.

První číslice kategorizuje vniknutí pevných částic, druhá pak vniknutí vody.

Např. IP66 znamená, že Svítidlo je prachotěsné a chráněné před dotykem nebo přiblížením k vnitřním živým částem pomocí drátu nebo pásky o průměru nebo tloušťce přesahující 1,0 mm. Prach neproniká dovnitř svítidla. Svítidlo je chráněné před vodní vlnou nebo silným proudem vody. Voda nesmí proniknout dovnitř svítidla v takovém množství, aby vyvolala škodlivé následky.

 

 

 

Všechna práva vyhrazena © 2015 FAWOO TECH CZ s.r.o.

bottom of page