top of page

1) Pojmy prostředí s nebezpečím výbuchu

 

 

Nebezpečný prostor (hazardous area)

Prostor, ve kterém je nebo může být přítomna výbušná plynná atmosféra v takovém množství, že jsou nutná speciální opatření pro konstrukci, instalaci a používání zařízení

 

Prostor bez nebezpečí výbuchu (non-hazardous area)

Prostor, ve kterém se neočekává výskyt výbušné atmosféry v takovém množství, aby byla nutná speciální opatření pro konstrukci, instalaci a používání elektrických zařízení v těchto prostorech.

 

Skupina (nevýbušného elektrického zařízení) (group (of an electrical apparatus for explosive atmospheres))

Klasifikace elektrického zařízení ve vztahu k výbušné atmosféře, ve které má být používáno.

Nevýbušná elektrická zařízení jsou rozdělena do tří skupin:

  • Skupina I elektrická zařízení pro doly s výskytem metanu

  • Skupina II (která může být rozdělena do podskupin): elektrický zařízení pro prostory s výbušnou plynnou atmosférou jinou než doly s výskytem methanu

  • Skupina III (která může být rozdělena do podskupin): elektrická zařízení pro prostory s výbušnou atmosférou prachu se vzduchem

 

Maximální dovolená povrchová teplota (maximum permissible surface temperature)

Nejvyšší teplota, kterou může dosáhnout povrch elektrického zařízení v praktickém provozu, aby bylo vyloučeno vznícení.

Pozn. Tato maximální teplota bude záviset na typu prachu, zda je prach ve vrstvě nebo ve vznosu, a u vrstvy prachu na její tloušťce a použití bezpečnostního koeficientu.

 

Kategorie zařízení (equipment category)

V rámci skupiny zařízení jsou zařízení klasifikována do kategorie podle požadované úrovně ochrany.

 

Skupina nevýbušného elektrického zařízení (group of electrical apparatus for explosive atmospheres)

Zařízení skupiny I (group I apparatus)

Elektrická zařízení pro doly s výskytem metanu.

Zařízení skupiny II (group II apparatus)

Elektrická zařízení pro prostory s nebezpečím výbuchu jiné než doly s výskytem metanu.

 

Jiskrově bezpečné zařízení (intrinsically safe apparatus)

Elektrická zařízení, která mají všechny obvody jiskrově bezpečné.

 

Jiskrově bezpečný obvod (intrinsically-safe circuit)

Elektrický obvod, který za předepsaných zkušebních podmínek podle normy (tyto podmínky zahrnují normální provozní stav a stanovené poruchové podmínky) nevytváří jiskry ani tepelné účinky, které by byly schopny způsobit vznícení dané výbušné atmosféry.

 

Teplotní třída (temperature class)

Klasifikace zařízení ochranného systému nebo součásti pro výbušné atmosféry na základě jeho maximální povrchové teploty.

 

Zóny (zones)

Zařazení nebezpečných prostorů do zón na základě četnosti vzniku a doby přítomnosti výbušné atmosféry.

 

Zóna 0 (zone 0)

Prostor, ve kterém je výbušná atmosféra, tvořená směsí hořlavých látek ve formě plynu, par nebo mlhy se vzduchem přítomna trvale nebo po dlouhá časová období nebo často.

 

Zóna 1 (zone 1)

Prostor, ve kterém je příležitostný vznik výbušné atmosféry, tvořené směsí hořlavých látek ve formě plynu, par nebo mlhy se vzduchem, pravděpodobný za normálního provozu.

 

Zóna 2 (zone 2)

Prostor, ve kterém není vznik výbušné atmosféry, tvořené směsí hořlavých látek ve formě plynu, par nebo mlhy se vzduchem, pravděpodobný za normálního provozu, avšak pokud tato atmosféra vznikne, bude přetrvávat pouze po krátké časové období.

 

Zóna 20 (zone 20)

Prostor, ve kterém je výbušná atmosféra tvořena oblakem rozvířeného hořlavého prachu ve vzduchu přítomna trvale nebo po dlouhou dobu nebo často.

 

Zóna 21 (zone 21)

Prostor, ve kterém může výbušná atmosféra tvořena oblakem rozvířeného hořlavého prachu ve vzduchu vznikat příležitostně v normálním provozu.

 

Zóna 22 (zone 22)

Prostor, ve kterém není pravděpodobný vznik výbušné atmosféry tvořené oblakem rozvířeného hořlavého prachu ve vzduchu za normálního provozu a pokud vznikne, je přítomna pouze po krátké časové období.

 

 

Více podrobností dle ČSN EN 60079

Publikováno s laskavým svolením společnosti IRIS ELEKTRO s.r.o., 736 01 Havířov vydavatelem publikace Soubor nových elektrotechnických českých Ex norem.

Všechna práva vyhrazena © 2015 FAWOO TECH CZ s.r.o.

bottom of page