top of page

3) Všeobecné požadavky na nevýbušná svítidla a jiná el.zařízení

 

 

Za účelem usnadnění výběru vhodného elektrického zařízení a navrhování vhodných elektrických instalací se prostory s nebezpečím výbuchu dělí na zóny 0, 1 a 2 pro plyny, páry a mlhy podle IEC 60079-10 a na zóny 20, 21 a 22 pro hořlavé prachy podle IEC 61241-10.

 

Elektrické zařízení by mělo být, pokud je to prakticky možné, umístěno v prostoru bez nebezpečí výbuchu. Kde to není možné splnit, tam by mělo být zařízení umístěno v co nejméně nebezpečném prostoru.

 

Elektrické instalace v nebezpečných prostorech musí rovněž splňovat příslušné požadavky pro instalace v prostorech bez nebezpečí výbuchu. Požadavky pro prostory bez nebezpečí výbuchu jsou však nedostatečné pro instalace v nebezpečných prostorech.

Elektrická zařízení a materiály musí být instalovány a používány v rozsahu jejich elektrických jmenovitých podmínek pro výkon, napětí, proud, frekvenci, druh zatížení a těch ostatních vlastností, jejichž nedodržení může ohrozit bezpečnost instalace. Zvláště je třeba zajistit, aby napětí a frekvence byly odpovídající pro napájecí systém, ve kterém je zařízení používáno a aby teplotní třída byla určena pro správné napětí, frekvenci a ostatní parametry.

 

Zařízení musí být instalováno v souladu se svou dokumentací. Musí být zajištěno, aby vyměnitelné části, jako jsou žárovky, byly správného typu a výkonu. Po ukončení instalace musí být provedena výchozí revize zařízení a instalace podle IEC 60079-17.

Instalace by měly být navrženy a zařízení a materiály instalovány s ohledem na zajištění snadného přístupu pro revize a údržbu IEC 60079-17.

 

Zařízení a systémy, které jsou používány za výjimečných podmínek např. při výzkumu, vývoji, ověřovacím provozu, pro který nejsou dostupná nevýbušná zařízení, nemusí splňovat požadavky této normy za předpokladu, že instalace je pod dohledem kompetentního orgánu a je splněna jedna nebo více z následujících podmínek:

 • Jsou provedena opatření zajišťující, že nemůže vzniknout výbušná atmosféra, nebo

 • Jsou provedena opatření zajišťující, že toto zařízení je při vzniku nebezpečné výbušné atmosféry odpojeno; v tomto případě musí být také zabráněno iniciaci po jeho odpojení, např. vlivem ohřátých částí, nebo

 • Jsou provedena opatření zajišťující, že lidé a prostředí nejsou ohroženi požáry nebo výbuchy.

 

Přijatá opatření musí být navíc písemně stanovena kompetentním orgánem, který:

 • Je podrobně obeznámený s požadavky této normy a se všemi ostatními odpovídajícími normami a provozními předpisy týkající se použití elektrického zařízení a systémů v nebezpečných prostorech,

 • Má přístup ke všem informacím nezbytným pro provedení ohodnocení.

 

 

Požadavky na dokumentaci v prostředí s nebezpečím výbuchu

 

Je důležité zajistit, aby všechny instalace byly v souladu s odpovídajícími certifikáty, s normou ČSN EN 60079-14 a jakýmikoliv dalšími požadavky specifickými pro provoz, ve kterém se instalace nachází. Pro splnění tohoto požadavku musí být pro každý provoz připravena složka s dokumenty o ověřování a být uchovávaná v podniku nebo na jiném místě. V tomto případě musí být v provozu dokument, který uvádí, kdo je vlastníkem nebo vlastníky této složky, a kde jsou tyto informace udržovány tak, aby v případě potřeby mohly být získány kopie.

 

Pro správnou instalaci nebo rozšíření stávající instalace se vyžadují následující informace, doplňkové k informacím požadovaným pro prostory bez nebezpečí výbuchu (kde je to možné):

 • dokumenty o klasifikaci prostoru (viz IEC 60079-10 a IEC 61241-10) s plány, ve kterých je zobrazeno zařazení do zón a rozsahy nebezpečných prostorů, včetně typů zón (a maximální dovolená tloušťka vrstvy prachu, pokud je nebezpečí výbuchu od hořlavého prachu);

 • výběrové hodnocení následků výbuchu;

 • instrukce pro instalaci a připojení;

 • dokumentace od elektrických zařízení se zvláštními podmínkami pro použití, např. od zařízení s číslem certifikátu doplněným symbolem „X“;

 • dokumentace popisující systém u jiskrově bezpečných systémů;

 • prohlášení výrobce/kvalifikované osoby;

 

Pozn. Prohlášení výrobce/kvalifikované osoby je použitelné pro situace, kdy je použito necertifikovaného zařízení (jiného než jednoduchého zařízení pro jiskrově bezpečné obvody).

 

 • nezbytné informace pro zajištění správné instalace zařízení, poskytované ve formě vhodné pro zaměstnance odpovědné za tyto činnosti (viz IEC 60079-0 Návody);

 • informace nezbytné pro revize, např. seznam a rozmístění zařízení, náhradní díly, technické informace (viz IEC 60079-17);

 • podrobnosti o jakýchkoliv odpovídajících výpočtech, např. pro rychlost provětrávání pro přístrojové nebo analyzátorové domky;

 • zda opravy smí být prováděny uživatelem nebo opravnou, informace nezbytné pro opravy elektrických zařízení (viz IEC 60079-19);

 • kde je to vhodné, klasifikaci plynů nebo par ve vztahu ke skupině nebo podskupině elektrického zařízení;

 • teplotní třída nebo teplota vznícení daného plynu nebo páry;

 • vnější vlivy a okolní teplota.

 

Dodatečné požadavky pro prostory s prachem

 • dokumentace týkající se vhodnosti zařízení pro prostor a prostředí, ve kterém bude umístěno, například teplotní třídy, krytí IP, odolnosti proti korozi;

 • musí být uvedeny vlastnosti látek, včetně elektrické rezistivity, minimální teploty vznícení rozvířeného hořlavého prachu, minimální teploty vznícení hořlavého prachu ve vrstvě a minimální zápalné energie rozvířeného hořlavého prachu;

 • plány zobrazující typy a podrobnosti o kabelových systémech;

 • záznamy o požadavcích pro výběr systému kabelových vstupů pro zajištění shody s danou technikou ochrany proti výbuchu;

 • výkresy a tabulky týkající se identifikace obvodů.

 

Pozn. Složka obsahující dokumenty o ověřování může být uchovávána v papírové formě nebo elektronické formě. Požadavky, v jaké formě je legálně přijatelná dokumentace, se mohou lišit v každém státě.

 

Zajištění shody zařízení

1. Zařízení s certifikáty podle IEC norem

Zařízení s certifikáty podle řady IEC 60079, IEC 60079-29-1 a IEC 60079-29-2 nebo řady IEC 61241 splňuje požadavky pro nebezpečné prostory, pokud je vybráno a instalováno v souladu s požadavky této normy.

 

2. Zařízení bez certifikátů podle IEC norem

Kromě jednoduchých zařízení použitých v jiskrově bezpečných obvodech, musí být výběr zařízení pro prostory s nebezpečím výbuchu, které buď nemá vůbec žádný certifikát, nebo má certifikát, nikoliv však podle jedné z norem dle bodu 1 omezen na výjimečné případy, kdy není vhodné certifikované zařízení dostupné. Odůvodnění použití takového zařízení, společně s požadavky na instalaci a označení musí být vypracováno uživatelem, výrobcem nebo třetí stranou a musí být zaznamenáno ve složce s dokumenty o ověřování. Za těchto podmínek mohou být dále uvedené požadavky této normy nepoužitelné.

 

3. Výběr opravovaného, použitého nebo stávajícího zařízení

Pokud je úmyslem, aby v nové instalaci bylo instalováno stávající, použité nebo opravované zařízení, může být použito pouze tehdy, pokud:

 • může být ověřeno, že zařízení není modifikováno a je ve stavu, který splňuje obsah původního certifikátu (včetně jakýchkoliv oprav a generálních prohlídek); a

 • jakékoliv změny ve výrobkových normách, které platí pro dané zařízení, nevyžadují dodatečné bezpečnostní opatření.

 

Pozn. 1 – Použití zařízení, jehož specifikace není identická se stávající instalací, může vést k tomu, že se instalace považuje za „novou“.

 

Pozn. 2 – Je-li zařízení dvakrát certifikováno (např. jako jiskrově bezpečné zařízení a nezávisle jako zařízení v pevném závěru), má být věnována pozornost, aby použitý typ ochrany pro jeho nové zamýšlené umístění nebyl narušen způsobem, jak byl původně instalován a pak dále udržován. Různé typy ochrany mají různé požadavky na údržbu. Ve výše uvedeném příkladu: zařízení původně instalováno jako pevný závěr, má být používáno pouze jako pevný závěr, pokud nebylo ověřeno, že nedošlo k žádnému poškození bezpečnostních součástek v jiskrově bezpečném obvodu, na kterých závisí jeho bezpečnost, například přepětím na napájecích svorkách nebo pokud bylo zařízení původně instalováno jako jiskrově bezpečné, pak je nutná kontrola, zda nedošlo k poškození spár pevného závěru, dříve než zařízení může být použito jako pevný závěr.

 

4. Kvalifikace zaměstnanců

Navrhovaná instalace, výběr zařízení a zřizování instalací podle této normy musí být prováděno pouze osobami, jejichž výcvik zahrnoval instrukce pro různé typy ochrany proti výbuchu a instalační praktiky, odpovídající předpisy a nařízení a všeobecné principy zařazování prostorů. Kompetence osoby musí být odpovídající typu prováděné práce.

Tyto osoby mají být podrobeny pravidelnému nepřetržitému vzdělávání a výcviku.

 

Pozn. Kompetentnost může být prokázána výcvikem a systémem hodnocení v souladu s národními předpisy nebo normami nebo požadavky uživatele.

 

 

 

 

Podrobností dle ČSN EN 60079

Publikováno s laskavým svolením společnosti IRIS ELEKTRO s.r.o., 736 01 Havířov vydavatelem publikace Soubor nových elektrotechnických českých Ex norem.

Všechna práva vyhrazena © 2015 FAWOO TECH CZ s.r.o.

bottom of page